Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Wyjazd do Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem

Seniorzy z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego "Aktywny i Świadomy Senior w Gminie Szaflary II" w dniu 09.10.2019r. wzięli udział w wyjeździe do Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem na sztukę teatralną "Gombica Staska Kubina".

(10 październik 2019)
Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta

Na spotkanie z seniorami w ramach projektu "Aktywny i świadomy Senior w gminie Szaflary II"w dniu 18.09.2019r. przybył Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta - Pani Ewa Barczuk- Kałat.

(04 październik 2019)
Rusza rekrutacja uczestników projektu Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary

Rekrutacja uczestników projektu pn. Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary dla dzieci i młodzieży z Gminy Szaflary odbywać się będzie w terminie od 26 września do 07 października 2019 roku.

(30 wrzesień 2019)
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie umożliwił pozyskanie informacji w sprawie toczących się postępowań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

(20 wrzesień 2019)
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Od Września 2019 r. planowana jest  kolejna edycja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

(13 wrzesień 2019)
Wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym 2019/2020

Od 1 września br. rozpocznie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  kolejny nabór wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Szaflary do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym  dla uczniów rozpoczynających naukę  w roku szkolnym 2019/2020.

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.

(27 sierpień 2019)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019r. rozpoczęła się kolejna edycja POPŻ Podprogram 2019 i trwać będzie do 30 czerwca 2020r. Wsparcie żywnościowe w formie bezpłatnej pomocy będzie kierowane do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie niezbędnej ilości oraz standardu posiłków. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekroczy 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie. 

(07 sierpień 2019)
Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla Seniorów w ramach projektu »Aktywny i świadomy Senior w gminie Szaflary II»

W dniu 05.06.2019r. odbyły się 4- godzinne Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla Seniorów, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach, które poprowadził ratownik medyczny Mateusz Satława (SatMed First Aid Mateusz Satława).

Zajęcia zawierały dwa moduły: zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

(28 czerwiec 2019)
Warsztaty dietetyczne dla Seniorów w ramach projektu »Aktywny i świadomy Senior w gminie Szaflary II

W dniu 23.05.2019r. odbyły się 5-godzinne warsztaty dietetyczne dla seniorów, które poprowadziła dietetyk Pani Alicja Gałka. Zajęcia składały się z część i teoretycznej i praktycznej.

(28 czerwiec 2019)
Informacje na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy »Rodzina 500+»

 

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy uwzględniające zmiany w przepisach, które będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

(13 czerwiec 2019)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego